Shakti Women's Aid
(Shakti Cobhair nam Boireannach)

'S e buidheann taic a tha ann an Shakti Cobhair nam Boireannach, do bhoireannaich, clann agus oigridh bho choimhearsnachadan mion-shluagh cinnidheach a tha a’ fulang droch-dhìol san teaghlach, no a' feuchainn ri teicheadh bho an cèile, an duine no cuideigin eile.

A bheil thusa, no cuideigin air a bheil thu eòlach, a’ fulang:

Ma tha seo a' tachairt dhutsa no do chuideign air a bheil thu eòlach, faodaidh tu bruidhinn rinne. 'S e do chòir a th'ann faireachdainn sàbhailte.

Ma tha fèin-fhiosrachadh agadsa air droch-dhìol san teaghlach, na biodh eagal ort cobhair fhaighinn. A bharrachd air bruidhinn rinne, faodaidh tu cuideachd bruidhinn gu prìbhideach ri do dhotair, do thadhalaiche slàinte no d'obraiche sòisealta.

Tha Shakti a’ toirt seachad:

Faodaidh tu ar Seirbhis-taic airson boireannaich agus clann a chleachdadh ma tha thu a' fuireach taobh a-muigh Dhùn Èideann agus fhathast a’ beachdachadh air cuideachadh fhaighinn.

Tha taic ri fhaotainn airson boireannaich agus clann a tha air tèarmann no taigheadas-taic eile fhàgail.

Tha còrr is 20 cànain a bharrachd air Beurla aig luchd-obrach Shakti.

Cuir fòn thugainn air 0131 475 2399 – tha sinn fosgailte Diluain gu Dihaoine 9.30m – 5f. Cuimhnich – ma tha thu ann an cunnart cuir fòn gu 999.

Faodaidh tu cuideachd fòn a chur chun an Scottish National Domestic Abuse Helpline air 0800 027 1234 (24 uairean san latha).

Tha na Poileas agus an National Domestic Abuse Helpline a' cleachdadh ‘Language Line’ - ma tha feum agad air cuideachadh le cànan, innis dhaibh dè an cànan a dh'fheumas tu.

A' fuireach Sàbhailte

‘S e do chuid sàbhailteachd, agus sàbhailteachd do chloinne, an rud as cudromaiche. Seo beagan cuideachaidh airson fuireach sàbhailte:

Kiswahili
BSL info on Forced Marriage (Ishara Project)
info@shaktiedinburgh.co.uk
Copyright 2009. Shakti Women's Aid. All rights reserved | Registered Scottish Charity Number SC008837
Shakti Women's Aid is a company limited by guarantee, Registration Number SC273279 | Design by Creative Link
Arabic
Polski
Español
Português
Gaidhlig